Печат

Корнелия да се извини за коалицията с Киро и Асен

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преми­ерът в оставка, без­род­ни­кът, който преди дни загуби дове­ри­ето на българ­ския пар­ламент и леги­тим­но­стта си да взима стра­теги­че­ски реше­ния, изгони 70 руски дипло­мати и служи­тели на рус­кото посол­ство и кон­сул­ствата на Русия във Варна и Русе.

К.П. не пред­стави и едно дока­за­тел­ство за вина на тези руски пред­ста­ви­тели, сред които, освен кари­е­рни дипло­мати, са шофьори, тех­ници, озе­ле­ни­тели, сек­ре­тарки, учители

Печат

Посланик Митрофанова коментира изгонването на руските дипломати

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация у нас Н.Пр. Елео­нора Мит­рофа­нова ока­че­стви като „безпреце­ден­тен и абсо­лютно непри­я­тел­ски ход” реше­ни­ето на българ­ското пра­ви­тел­ство да експул­сира 70 дипло­мати и служи­тели на рус­кото посол­ство в Бълга­рия. Това тя заяви по време на извън­ре­ден брифинг, който беше качен на офици­ал­ната стра­ница на Руското

Печат

НАТО отдавна е готвила конфликт с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В НАТО въобще не се инте­ре­су­ват каква ще е съд­бата на Украйна и на укра­инците, про­сто превър­наха стра­ната в плац­дарм срещу Русия. Това още повече се потвър­ждава от при­зи­вите към укра­ин­ските вла­сти да продължа­ват воен­ните действия и да не предпри­емат стъпки към прего­вори. Затова целите, поста­вени пред спе­ци­ал­ната военна опе­рация на Русия

Печат

Сирия признава независимостта на ДНР и ЛНР

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сирия ще при­знае неза­ви­симо­стта на Донец­ката и Луган­с­ката народна репуб­лика, съобщи информаци­он­ната агенция САНА, позо­ва­вайки се на Мини­стер­ството на външ­ните работи на страната.

Сирий­ската Араб­ска репуб­лика реши да при­знае неза­ви­симо­стта и суве­ре­ни­тета на Донец­ката народна репуб­лика и на Луган­с­ката народна репуб­лика”, се посочва в

Печат

От порт Бердянск тръгна първият кораб със зърно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият кораб, нато­ва­рен със зърно, излезе от при­ста­нище Бер­дянск, което се намира в под­кон­трол­ната на Русия Запо­рожка област на Украйна, съобщи гла­вата на времен­ната адми­ни­страция на областта Евге­ний Балицки. 7 хиляди тона зърно потег­лиха към друже­ствени страни, уточни Балицки. По думите му без­опас­но­стта на товара е осигу­рена със