Печат

За първи път в Русия израсна поколение на благополучието

Това е поко­ле­ни­ето, което не знае какво е глад, дефицити, след­во­енно оси­ро­тя­ване и не се е блъс­кало по опаш­ките на къс­ния соци­а­лизъм. Новите мла­дежи са поко­ле­ни­ето на соци­ал­ните връзки и онлайна, което вме­сто по дво­ро­вете е расло в интер­нет. Деца на благопо­лу­чи­ето — така ги нари­чат социо­ло­зите от центъра „Платформа”, който цяла година изследва мла­деж­ките групи от 12 до 16 години.

Новите тий­нейджъри са

Печат

В магазините се появиха мъркащи помощници

Робот кота­рак се е наста­нил в супермар­кета на търгов­ския център „Мет­ропо­лис” в Москва. Той се раз­хожда из мага­зина, общува с купу­ва­чите, дарява им добро настро­е­ние и облек­чава рабо­тата на пер­со­нала. Роботът кота­рак сво­бодно манев­рира между щан­до­вете и посе­ти­те­лите, зао­би­каля препят­ствия, а ако някой посе­ти­тел му пречи, го моли да му стори път

Печат

Ден на защитника на отечеството

Във всички руски реги­они хората се гот­вят да отбе­лежат 23 фев­ру­ари — Деня на защит­ника на оте­че­ството, с раз­лични акции, изложби, концерти, теат­рални преми­ери, салюти.

Санкт Петер­бург . В наве­че­ри­ето на праз­ника в града ще бъдат връ­чени първите паметни знаци за уча­стие в спе­ци­ал­ната военна опе­рация. Първите носи­тели на тази награда ще са