Печат

Ехото от срещите в Рияд и Абу Даби дълго ще кънти във Вашингтон

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин преговаря с държавните глави на ОАЕ и на Саудитска Арабия

Пре­зи­дентът на Рус­ката феде­рация Вла­ди­мир Путин посети в сряда с работни визити Обе­ди­не­ните араб­ски емир­ства (ОАЕ) и Крал­ство Саудит­ска Ара­бия (КСА). Това е пър­вото от четири години подобно пъту­ване. Москва посто­янно кон­так­ту­ваше с Абу Даби и с Рияд, което доведе до съще­ствено раз­движ­ване в отноше­ни­ята. Двете монар­хии след по-​малко от месец

Печат

Путин и Раиси ще обсъждат палестинския въпрос

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Една от темите в прего­во­рите с пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин ще бъде Пале­стина, заяви иран­ският пре­зи­дент Ебра­хим Раиси преди тръг­ва­нето си за Москва, съобщи агенция ISNA, цити­рана от РИА „Ново­сти”. „Един от цен­трал­ните въпроси на тази визита е пале­стин­ският въпрос и уси­ли­ята по пре­кра­тя­ване на бом­бар­ди­ров­ките в ивицата Газа, снемане на

Печат

Сенатът на САЩ блокира законопроект за подпомагане на Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Зако­нопро­ектът за отпус­кане на многомили­ардна помощ на Украйна не беше под­ложен на проце­дурно гла­су­ване в Сената на САЩ, съобщи ТАСС.

Зако­нопро­ектът пре­дви­ждаше отпус­кане на финан­сова помощ на Украйна, Израел и Тай­ван в размер на $106 млрд. От тази сума повече от поло­ви­ната бяха пред­на­зна­чени за Киев — $61 млрд.

На 6 декем­ври пре­зи­дентът на САЩ

Печат

Захарова оцени съвместно производство на оръжия на САЩ и украинците

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Спо­ра­зуме­ни­ето между САЩ и Украйна за съвместно про­из­вод­ство на оръжия е компен­сация за отказа на аме­ри­кан­ския Сенат да съгла­сува пакета от помощи за Киев, каза пред „Изве­стия” гово­ри­те­лят на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Захарова.

По думите й някои поли­тици във Вашинг­тон поддържат темата за под­крепа на Украйна, за да предотвратят

Печат

Тъкър Карлсън: Русия ще победи не само Украйна, но и САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Изяв­ле­ни­ята на адми­ни­страци­ята на пре­зи­дента на САЩ Джо Байдън за възмож­но­стта от пораже­ние на Русия в конфликта с Украйна се ока­заха поред­ната лъжа. Това изяв­ле­ние направи аме­ри­кан­ският жур­на­лист Тъкър Карлсън в пре­да­ва­нето си в соци­ал­ната мрежа X, цити­ран от РИА „Новости”.

Той при­помни, че пър­во­на­чално на граж­да­ните на САЩ е било казано, че