Печат

САЩ плашат света с измислици, забравят реалната опасност

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Западът говори за преговори само за да навакса изоставането си

В Кос­моса Русия прави това, което пра­вят всички оста­нали страни, вклю­чи­телно САЩ. Така реагира Вла­ди­мир Путин на поде­тия от Запада шум и нова про­пагандна кампа­ния с лъжите, че Русия има наме­ре­ние да разпо­ложи ядрено оръжие в извън­зем­ното про­стран­ство. Той заяви това, когато тази сед­мица прие доклада на воен­ния мини­стър за успеш­ната опе­рация на

Печат

Лавров към Г-20: Не използвайте икономиката като оръжие!

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Стра­ните от Г-​20 не трябва да използ­ват ико­номи­ката като оръжие и да разглеж­дат вой­ната като инве­стиции. Това трябва да бъде ясно заявено. Тази позиция изрази рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров в изказва­нето си на засе­да­ни­ето на външ­ните мини­стри от Г-​20 в Рио де Жанейро.

Спо­ред него вътре в Г-​20 едва ли ще се намери раз­връзка на

Печат

В Казан започнаха първите в света "Игри на бъдещето"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В цере­мо­ни­ята по откри­ва­нето на „Игри на бъдещето” участва пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин. Това е пър­вият в исто­ри­ята на пла­не­тата шампи­о­нат на гра­ницата между реал­ния и вир­ту­ал­ния свят. Цере­мо­ни­ята и обхватът на участ­ниците от раз­лични страни показ­ват, че тези състе­за­ния напълно могат да бъдат наре­чени Олимпи­ада в диги­та­лен формат. Те се

Печат

Захарова: Украйна има потенциал да създаде ядрено оръжие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Украйна има потенциал да съз­даде ядрено оръжие и изяв­ле­ни­ята на Киев в тази връзка трябва да се при­емат сери­о­зно. Това заяви офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на външ­ните работи (МВнР) на Русия Мария Заха­рова, цити­рана от сайта на рус­кото ведомство.

Заха­рова отбе­ляза, че Мюн­хен­ската конфе­ренция е запом­нена с „послед­ните изявления

Печат

Конфискацията на руски активи била законна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Десет западни юри­ди­че­ски експерти са при­знали за законна конфис­каци­ята на замра­зе­ните руски активи. Това съобщи Bloomberg с позо­ва­ване на писмо от адво­кати, изпра­тено до стра­ните от G-​7, пре­даде „Рос­сий­ская газета”.

Стиг­на­хме до извода, че спо­ред меж­ду­на­род­ното право би било законно за държави, които са замра­зили руски държавни активи, да