Печат

Ермак преговаря със Сиярто

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на каби­нета на Вла­ди­мир Зелен­ски Андрий Ермак съобщи, че е обсъдил по теле­фона с унгар­ския външен мини­стър Петер Сиярто възмож­но­стта за орга­ни­зи­ране на среща между Зелен­ски и унгар­ския премиер Вик­тор Орбан, пре­даде РИА „Новости”.

„Про­ведох теле­фо­нен разго­вор с мини­стъра на външ­ните работи и външ­ната търго­вия на Унга­рия Петер Сиярто”, написа Ермак в своя Telegram канала. По думите му двамата са

Печат

Киргизстан обеща да спазва санкциите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на външ­ните работи на Киргиз­стан Жен­бек Кулу­баев заяви, че стра­ната, член на ОДКБ и ЕАИС, е съгласна с иска­нето на Европе­йския съюз да спазва санкци­ите срещу Русия, съобщи „Интерфакс”.

По думите му обаче неви­наги може да се про­следи спазва­нето на изис­ква­ни­ята. „Ние не можем да под­крепим Русия или Украйна в конфликта, така че по