Печат

Верските и националните вражди подхранват екстремизма

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия предлага своя вековен опит в мирното съжителство на различни етноси и конфесии

Сви­де­тели сме на дъл­боки промени в света, на сблъ­сък на тра­дици­он­ните цен­но­сти със сери­о­зни пре­диз­ви­ка­тел­ства. Слож­ните и крайно чув­стви­телни въпроси на отноше­ни­ята между наци­о­нал­но­стите и религи­ите ста­ват пред­мет на спе­ку­лации и нечи­стоплътни геопо­ли­ти­че­ски игри. На тях се опит­ват да пара­зи­ти­рат екс­треми­сти и

Печат

Контролът на въоръженията ще определя отношенията РФ-САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дент­ските избори в САЩ няма да понижат напреже­ни­ето по въпро­сите на кон­трола на въоръже­ни­ята в отноше­ни­ята между Москва и Вашинг­тон, тази тема ще остане опре­де­ляща при всяка аме­ри­кан­ска адми­ни­страция. Това мне­ние изрази замест­ник науч­ният ръко­во­ди­тел на Науч­но­из­сле­до­ва­тел­ския уни­вер­си­тет „Висша школа по ико­номика” ака­деми­кът от РАН

Печат

Търси се специалист за провеждане на реформи в Киргизстан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Държав­ният депар­тамент на САЩ търси старши съвет­ник по въпро­сите на вър­хо­вен­ството на закона и анти­ко­рупци­ята за аме­ри­кан­ското посол­ство в Киргиз­стан, съобщи RT.

Наред с другите отго­вор­но­сти, позици­ята вклю­чва кон­сул­ти­ране на вла­стите на репуб­ли­ката относно раз­ра­бот­ва­нето, при­лага­нето и насър­ча­ва­нето на системни, орга­ни­за­ци­онни, правни и

Печат

Образуваха дела срещу администраторите на NEXTA

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Служ­бата на След­стве­ния коми­тет в Минск обра­зува нака­за­телни дела срещу Степан Путило и Роман Про­та­се­вич, адми­ни­стра­тори на Telegram-​канали, в които се съдържат при­зиви за нелеги­тимни меропри­я­тия, пре­даде ТАСС, позо­ва­вайки се на След­стве­ния коми­тет на Беларус.

Изда­дени са поста­нов­ле­ния за при­в­ли­чане към отго­вор­ност на Степан Путило и Роман

Печат

Грета Ганчева получи руско гражданство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Извест­ната българ­ска певица Грета Ган­чева получи руско граж­дан­ство. Търже­стве­ната цере­мо­ния по полагане на клетвата се състоя на 3 октом­ври в Рус­кия културно-​информационен център (РКИЦ) в София в при­състви­ето на рус­кия посла­ник в Репуб­лика Бълга­рия Ана­то­лий Мака­ров, руски дипло­мати и пред­ста­ви­тели на българ­ски обще­ствени орга­ни­за­ции. Това