Печат

От порт Бердянск тръгна първият кораб със зърно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият кораб, нато­ва­рен със зърно, излезе от при­ста­нище Бер­дянск, което се намира в под­кон­трол­ната на Русия Запо­рожка област на Украйна, съобщи гла­вата на времен­ната адми­ни­страция на областта Евге­ний Балицки. 7 хиляди тона зърно потег­лиха към друже­ствени страни, уточни Балицки. По думите му без­опас­но­стта на товара е осигу­рена със съпро­вож­дащи кораби и катери от Ново­ру­сий­ската воен­номор­ска база на Чер­номор­ския флот.

Рус­ките военни започ­наха разми­ни­ра­нето на при­ста­нище Бер­дянск в нача­лото на юни. Опе­раци­ята продължи до 21 юни на един от при­ста­ните. Въз­ста­но­вена е рабо­тата на лоцман­с­ката служба и авто­ном­ната система за навигация в при­ста­нищ­ната и около нея зона, въз­ста­но­вена е и връзката.

На 3 юни пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин заяви, че Русия е готова да предо­стави при­ста­нищата Мари­у­пол и Бер­дянск за изво­зване на укра­ин­ско зърно.