Печат

Посланик Митрофанова коментира изгонването на руските дипломати

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация у нас Н.Пр. Елео­нора Мит­рофа­нова ока­че­стви като „безпреце­ден­тен и абсо­лютно непри­я­тел­ски ход” реше­ни­ето на българ­ското пра­ви­тел­ство да експул­сира 70 дипло­мати и служи­тели на рус­кото посол­ство в Бълга­рия. Това тя заяви по време на извън­ре­ден брифинг, който беше качен на офици­ал­ната стра­ница на Рус­кото посол­ство във Facebook в сряда вечерта.

Посла­ник Мит­рофа­нова раз­казва подробно как са й били връ­чени три вер­бални ноти — една за нама­ля­ване на чис­ле­ния състав дипло­мати до 23-​ма души и на тех­ни­че­ския пер­со­нал до 25-​има души, вто­рата — за обя­вя­ва­нето на „пер­сона нон грата” на 34-​ма дипло­мати и тре­тата — за обя­вя­ва­нето на „пер­сона нон грата” на 36 тех­ни­че­ски сътрудници.

Тя посочи, че като опи­тен депу­тат заявява, че тези действия по ника­къв начин не съо­т­вет­стват на Виен­ската кон­венция. „За да бъде обявен един човек за „пер­сона нон грата”, трябва да се предо­ста­вят дока­за­тел­ства за про­ти­во­за­кон­ната му дей­ност. Или ако дипло­мат е заме­сен в няка­ква кри­ми­нална исто­рия и срещу него се иници­ира нака­за­телно дело, може да бъде обявен за „пер­сона нон грата”. Но про­сто обя­вя­ване за „пер­сона нон грата” по спи­сък е безпреце­дентно и нещо ново в дипло­ма­ти­че­с­ката прак­тика. Но тъй като сега се води „игра без пра­вила”, действайки по такъв начин, не бива да има позо­ва­ване върху Виен­ската кон­венция. Раз­бира се, това е най-​малкото безпреце­дентна непри­я­тел­ска стъпка, която, за съжа­ле­ние, под­рива дълго­го­диш­ните дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния, дълго­го­диш­ното при­я­тел­ство между нашите страни. Спе­ци­ално използ­вам думата „страни”, защото зная какво е отноше­ни­ето на българ­ския народ към Русия, зная за дъл­бо­ките корени, които ни свър­зват и които е невъзможно да бъдат унищожени дори с цялото ста­ра­ние”, каза посла­ник Митрофанова.

Освен това тя отбе­ляза, че „хората, обявени за „пер­сона нон грата”, са бал­ка­ни­сти, които позна­ват Бълга­рия, чудесно гово­рят българ­ски език, както напри­мер пъл­номощ­ният мини­стър в посол­ството Филип Вос­кре­сен­ски и гене­рал­ният кон­сул във Варна Вла­ди­мир Клима­нов (много хора, живе­ещи във Варна и не само, го позна­ват много добре), който е посве­тил на Бълга­рия над 30 години от сво­ята дипло­ма­ти­ческа служба. Затова е много обидно, че експул­си­рат хора от тол­кова висока класа, които с тол­кова топ­лина се отна­сят към Бълга­рия, които се опит­ваха и продължа­ват да се опит­ват да напра­вят всичко най-​добро за раз­ви­ти­ето на нашите дву­странни отношения”.

Много е жалко, че пра­ви­тел­ството на Бълга­рия се опитва по такъв начин много силно да ни скара с българ­ския народ. Мисля, че няма да успее”, убе­дена е посла­ник Елео­нора Митрофанова.