Печат

Корнелия да се извини за коалицията с Киро и Асен

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преми­ерът в оставка, без­род­ни­кът, който преди дни загуби дове­ри­ето на българ­ския пар­ламент и леги­тим­но­стта си да взима стра­теги­че­ски реше­ния, изгони 70 руски дипло­мати и служи­тели на рус­кото посол­ство и кон­сул­ствата на Русия във Варна и Русе.

К.П. не пред­стави и едно дока­за­тел­ство за вина на тези руски пред­ста­ви­тели, сред които, освен кари­е­рни дипло­мати, са шофьори, тех­ници, озе­ле­ни­тели, сек­ре­тарки, учи­тели, плюс семействата им. Актът е аван­тю­ри­сти­чен и нелеги­тимен, защото не е взет на Мини­стер­ски съвет, не е информи­ран пар­ламентът, напра­вено е в отсъствие на държав­ния глава и външ­ния мини­стър, про­ку­ра­ту­рата е научила за него от меди­ите, а нотата е в про­ти­во­ре­чие със закона и прак­ти­ката на меж­ду­на­род­ните отношения.

Нов момент внася при­зна­ни­ето на дяс­ната и русофоб­ска пар­тия ДБ, която отна­чало заяви, че не е информи­рана, но по-​късно лидерът й Хри­сто Ива­нов съобщи, че мяр­ката е обсъж­дана на коа­лици­о­нен съвет още на 18 май т. г.! Участ­ниците в коа­лици­ята, осо­бено БСП, опре­де­лено дължат обяс­не­ние за това!

Оче­видно е, че от реше­ни­ето на К.П. ще страда цяла Бълга­рия — защото ще се влошат дипло­ма­ти­че­с­ките, стопан­с­ките и кул­тур­ните ни връзки с най-​голямата по тери­то­рия и ресурси държава в света — посто­я­нен член на Съвета за сигур­ност на ООН. Да не гово­рим за ответ­ните мерки, които Москва ще предпри­еме със сигур­ност, които дълго­трайно ще се отра­зят тежко върху туризма, търгов­ските и ико­номи­че­с­ките отноше­ния на прага на една тежка сту­дена и гладна „кир­чов­ска” зима, както спра­вед­ливо я нари­чат в соци­ал­ните мрежи!

Исто­ри­ята на българ­ската дипло­мация не помни подобно анти­българ­ско и слага­че­ско действие — нито в Цар­ство Бълга­рия, което, бидейки даже съюз­ник на Тре­тия райх, отказва да скъса дипло­ма­ти­че­с­ките отноше­ния със СССР и да прати войски на Източ­ния фронт, нито в соци­а­ли­сти­ческа Бълга­рия, която поддържаше добри отноше­ния със Запада и имаше осо­бено интен­зи­вен диа­лог със страни от другия лагер като ФРГ и Япо­ния, нито в годи­ните на пре­хода, когато поехме по русофоб­ския път. Подо­бен пагу­бен за дипло­маци­ята акт не са осъще­ствя­вали даже водещите страни от НАТО, които заради сво­ята тери­то­рия, ико­номи­че­ски и вое­нен потенциал, за раз­лика от Бълга­рия, могат да си го позволят…

Да се запита човек дали начело на изпъл­ни­тел­ната власт стои човек без грам поли­ти­ческа кул­тура, с неста­билна пси­хика и слаб ум или абсо­лю­тен без­род­ник, за когото чуждите инте­реси са много по-​важни от българ­ските, или — и двете! „Този човек трябва да бъде поста­вен под запреще­ние”, заяви даже един утвър­ден юрист кон­сти­туци­о­на­лист, изве­стен с уме­ре­ния си и обран изказ!

Със сигур­ност част от логи­ката на това реше­ние е чисто пре­диз­борна — Пет­ков с перфидна под­лост забива нож в гърба не само на лявата и русофил­ска БСП, чийто лидер и него­вият екип продължа­ват наивно и про­тив волята на пар­ти­ята да го под­крепят, но и срещу дяс­ната и русофоб­ска ДБ, чийто елек­то­рат иска да при­свои на вече неми­ну­емите пред­срочни избори. Под­хран­ван от без­отго­вор­но­стта и вла­сто­лю­би­ето на парт­ньо­рите си, Пет­ков стана изклю­чи­телно опа­сен за Бълга­рия и час по-​скоро трябва да бъде отстра­нен от властта!

Заради него­вите чупки в кръ­ста Бълга­рия рискува да остане без при­ро­ден газ или да купува пре­скъп газ, плащан на посред­ници, което ни обрича на глад и хипе­ринфлация, Пет­ков призна (кол­кото и вицепреми­ерът Нинова да отрича), че изна­сяме оръжие за Украйна, после пре­да­дохме българ­ския инте­рес по отноше­ние на Северна Маке­до­ния, а сега и тази опасна за стра­ната „дипло­ма­ти­ческа” атака.

Какво следва за Бълга­рия, ако оста­вим тази войн­стваща и слу­гин­ска посред­стве­ност на власт!?

Но какво следва и за БСП. Лидер­ката Кор­не­лия Нинова се разгра­ничи от реше­ни­ето, но не и от Пет­ков. Пред­стои пар­тий­ните органи да решат, но днес е време не за про­тяжни засе­да­ния и вити­е­вати фрази, а за едно-​единствено действие — неза­бавно напус­кане на прего­во­рите за нова коа­лиция с недо­ра­зуме­ни­ето ПП, изпо­вяд­ващо дясна нео­ли­бе­рална, гло­ба­листка, джендър­ска идео­логия и издигаща слу­ги­нажа на чужди инте­реси в ранг на държавна политика.

Вицепреми­ер­ката Нинова дължи и обяс­не­ние дали е вярно, че гоне­нето на 70 дипло­мати е решено още на 18 май и как е реаги­рала БСП тогава, защо е мъл­чала и с какви очи е продължила да участва в коа­лици­ята, а и да се превърне в осно­вен апо­ло­гет на Пет­ков в послед­ните дни!? Кор­не­лия, кажи си!

Ако БСП днес не затръшне вра­тата без „но” и „обаче”, утре ще е късно, резул­та­тите от избо­рите ще го покажат! И дано сега, след този дипло­ма­ти­че­ски и поли­ти­че­ски гаф, неви­ждан от 145 години българ­ска държав­ност, Кор­не­лия Нинова намери в себе си сили да се извини на редо­вите соци­а­ли­сти за оста­ва­нето в коа­лици­ята с Кирил Пет­ков и Асен Васи­лев още след месец март, когато беше видно, че поли­ти­ката на БСП е абсо­лютно несъвме­стима с тази на ПП и ДБ. И да се извини на пре­зи­дента Радев за ата­ките и оби­дите, изре­чени от нея и обкръже­ни­ето й. Да осъзнае, че издиг­на­тият и под­крепен от българ­ските соци­а­ли­сти пре­зи­дент Румен Радев един­ствен в тази тежка криза се държи достойно и като наци­о­на­лен, а не като коте­риен лидер. Българ­ските соци­а­ли­сти не са виновни и не бива да бъдат пре­връщани от своето ръко­вод­ство в съу­част­ници в подобни аван­тюри срещу наци­о­нал­ните интереси!

Явно е, че това вредно и опасно за Бълга­рия пра­ви­тел­ство си отива и едва ли ще се върне някога! Но в държа­вата, оста­вена от него в хаос, има двама души и две инсти­туции, които ще оста­нат овла­стени и в след­ващите години. Това са пре­зи­дентът и глав­ният про­ку­рор, които следва да раз­чистват авги­е­вите обори на Пет­ков и него­вото про­ва­лено пра­ви­тел­ство. Слу­чайно или пък съв­сем нарочно те са дър­жани в неве­де­ние за сътво­ре­ното от вече нелеги­тим­ния премиер в оставка. И ще е уместно да вземат отноше­ние към него­вия гаф — от гледна точка на закона и от гледна точка на дълго­сроч­ните инте­реси на българ­ския народ!

Защото Бълга­рия с години ще плаща за непро­фе­си­о­на­лизма, без­ро­ди­ето, слага­че­ството и греш­ните действия на Пет­ков и компания.