Печат

Русия ще доставя военна техника на Пакистан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва потвърди готов­но­стта си да доставя военна тех­ника на Паки­стан за укреп­ване на анти­те­ро­ри­стич­ния потенциал на стра­ната, заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на пре­с­конфе­ренция след прего­во­рите с паки­стан­ския си колега Шах Мехмуд Куреши в Исламабад.

Лав­ров отбе­ляза, че това отго­варя на инте­ре­сите на всички държави в реги­она. „Дого­во­рихме се да продължим прак­ти­ката на редов­ните съвместни так­ти­че­ски уче­ния в пла­нин­ски усло­вия „Дружба”, както и воен­номор­ските уче­ния „Ара­вийский мус­сон”, чиито теми са бор­бата с теро­ризма и пират­ството”, посочи рус­кият министър.

Лав­ров добави, че по време на прего­во­рите е обсъдена подробно ситу­аци­ята в Азиатско-​Тихоокеанския регион: „Тук сега се разгръщат неед­но­значни процеси, под еги­дата на Вашинг­тон се скалъп­ват раз­де­ли­телни геопо­ли­ти­че­ски кон­струкции, про­кар­ват се стра­тегии, които про­ти­во­ре­чат на всичко това, което досега се изграж­даше в Азиатско-​Тихоокеанския регион.”

Русия е катего­рично про­тив съз­да­ва­нето на раз­де­ли­телни линии в реги­она, под­черта Лав­ров. „Ние сме за запазване на откри­тите струк­тури, които бяха форми­рани с цен­трал­ната роля на АСЕАН”, посочи пър­вият руски дипломат.