Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

ФРГ иска да преговаря за "Спутник V"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Герма­ния е готова да започне пред­ва­ри­телни прего­вори с Русия за закупу­ване на вак­си­ната „Спут­ник V”, но реше­ние за достав­ките ще бъде взето след одоб­ре­ние на препа­рата от регу­ла­тора на Евро­съюза — Европе­й­с­ката агенция за лекар­ствени сред­ства (ЕМА). Това съобщи в сряда агенция „Рой­терс”, като се позо­вава на свой източник.

Спо­ред него­вите данни в сряда Европе­й­с­ката коми­сия е заявила на мини­стрите на здра­веопазва­нето, че засега ЕС не пла­нира да води прего­вори и да склю­чва пред­ва­ри­те­лен дого­вор с Русия за евен­ту­ални бъдещи доставки, както това стана с препа­ра­тите на други държави. Във връзка с това мини­стърът на здра­веопазва­нето на ФРГ Йенс Шпан в хода на видео­съвеща­ни­ето е обявил, че Герма­ния ще започне пред­ва­ри­телно обсъж­дане с Русия за дву­странно спо­ра­зуме­ние за осигу­ря­ване на достав­ките. В него­вия ход Бер­лин пла­нира да раз­бере какво коли­че­ство от препа­рата може да предо­стави Москва и за какви срокове.

По-​рано в сряда вла­стите на Бава­рия заявиха наме­ре­ни­ето си кол­кото се може по-​скоро за започ­нат достав­ките на „Спут­ник V”, в слу­чай на одоб­ре­ни­ето на вак­си­ната от ЕС.

Рус­ката вак­сина „Спут­ник V” вече е реги­стри­рана от регу­ла­то­рите на около 60 страни, чието общо насе­ле­ние над­хвърля 1,5 мили­арда души. Повече от 30 страни вече са започ­нали масови вак­си­нации със „Спут­ник V”. Ефек­тив­но­стта на препа­рата на рав­нище 91,6% е потвър­дена от пуб­ли­кации на дан­ните във водещото медицин­ско спи­са­ние „Ланцет”.

На 4 март Европе­й­с­ката агенция за лекар­ствени сред­ства съобщи за нача­лото на проце­ду­рата за после­до­ва­телна експер­тиза на „Спут­ник V”. Спо­ред прогно­зите на пред­ста­ви­теля на регу­ла­тора реги­страци­ята може да се оча­ква до края на месец май.