Печат

Нови US- санкции срещу Северен поток-2

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стер­ството на пра­во­съди­ето на САЩ е одоб­рило два пакета санкции срещу газопро­вода „Севе­рен поток-​2″, но все още няма окон­ча­телно реше­ние по тази иници­а­тива, съобщи аме­ри­кан­ското изда­ние Politico, позо­ва­вайки се на свои източници.

Паке­тите санкции ще бъдат пред­ста­вени на конгреса през май, а окон­ча­телно реше­ние по този въпрос ще бъде взето от аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Джо Байдън.

На 7 април стана известно, че по данни на източ­ника на Politico Белият дом е в ста­дий на обсъж­дане за назна­ча­ване на спе­ци­а­лен посла­ник на САЩ, който да оглави прего­во­рите за пре­кра­тя­ване на стро­и­тел­ството на газопро­вода „Севе­рен поток-​2″.

На 5 април зам.-министърът на външ­ните работи на Русия Алек­сандър Пан­кин посочи, че опи­тите на САЩ да възпрепят­стват вли­за­нето в експло­атация на газопро­вода са незаконни.