Печат

САЩ обмислят да изгонят руски дипломати

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Лавров коментира ситуацията

Вашинг­тон обмисля вари­анти в отго­вор на хакер­ски атаки и намеса в избо­рите, за което обви­ня­ват Русия. Освен да изго­нят дипло­мати, както съобщава агенция Bloomberg, САЩ искат да въве­дат санкции срещу близки до Путин хора, както и срещу някои органи на властта. В Белия дом са при­клю­чили с изу­ча­ва­нето на дан­ните за предпо­лага­еми враж­дебни действия на Москва и хакер­ска атака срещу пра­ви­тел­ствени учре­жде­ния с използване на раз­ра­бо­тен от аме­ри­кан­с­ката компа­ния Solar Winds програмно осигуряване.

По думите на един от събе­сед­ниците на агенци­ята, в отго­вор САЩ веро­ятно ще вклю­чат няколко елемента вклю­чи­телно и санкции срещу хора, близки до рус­кия пре­зи­дент, както и по отноше­ние на органи на властта, свър­зани с наме­сата в избо­рите. Белият дом и Държав­ният депар­тамент са отка­зали комен­тар на тази информация.

Реакци­ята на Русия на това съобще­ние бе све­тка­вична. Озвучи я мини­стърът на външ­ните работи Сергей Лав­ров: „Ще отго­ва­ряме на вся­ка­кви недруже­любни стъпки. Това се раз­бира от само себе си. Про­че­тох съобще­ни­ята, че адми­ни­страци­ята на САЩ е при­клю­чила с обзора на враж­деб­ните действия на Русия. Нещо много бързо стана това, защото ние обик­но­вено сме обви­ня­вани в тол­кова много прегреше­ния, че за две сед­мици или за два месеца не могат да се изброят”.