Печат

НАТО поощрява войната в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Властите в Киев подновиха обстрела по мирни жители и граждански обекти в Донецк и Луганск

През послед­ните дни вла­стите в Киев отново разпа­лиха въоръже­ния конфликт в Дон­бас. При­движиха сто­тици еди­ници тежка арти­ле­рия и личен състав към лини­ята на фронта с Донец­ката и Луган­с­ката народни репуб­лики. Под­но­виха масо­вите обстрели по мир­ните жители, по граж­дан­ски обекти и свър­зана с тях важна инфра­струк­тура. Тотално сабо­ти­раха прего­во­рите в рам­ките на Мин­ския процес. Съще­временно под­но­вя­ва­нето на пъл­но­мащаб­ната граж­дан­ска война се поощ­рява активно от САЩ и други натов­ски страни. Разго­рещява се агре­сив­ната рито­рика. Под­крепата се изра­зява не само на думи, но и с действия — в Украйна при­стига огромно коли­че­ство съвременна военна тех­ника и т.нар. инструктори.

На този фон САЩ пре­хвър­лиха воен­ните си бази в Европа от състо­я­ние на „възможна криза” в състо­я­ние на „потенци­ално неиз­бежна криза”. В Пен­тагона обяс­ниха тази военна терми­но­логия със „заси­л­ва­нето на воен­ната актив­ност на Москва в района на Юго­източна Украйна”. Умиш­лено не се обръща внима­ние на факта, че въпрос­ната „военна актив­ност” става изцяло на руска тери­то­рия в рам­ките на уче­ния, които са пла­ни­рани отдавна и за които в НАТО също така отдавна са били изве­стени — така, както изис­кват действащите спо­ра­зуме­ния. Още повече, че такива уче­ния се пра­вят всяка година по това време и в тях няма нищо необи­чайно и неочаквано.

Едно­временно с войн­стващата рито­рика ста­ваме сви­де­тели на заси­л­ване при­състви­ето и актив­но­стта на въоръже­ните сили на НАТО на тери­то­ри­ята на Украйна и в Черно море непо­сред­ствено до рус­ките гра­ници”, се казва в изяв­ле­ни­ето на гово­ри­теля на рус­кото Външно мини­стер­ство Мария Заха­рова. Тя напомни, че за тази година в Украйна са пла­ни­рани седем съвместни уче­ния със страни от НАТО и че се уси­л­ват раз­уз­на­ва­тел­ните действия на чужди държави край рус­ките гра­ници. „Всичко това пре­диз­ви­ква сери­о­зно безпо­койство на рус­ката страна. При­зо­ва­ваме Украйна и стра­ните от НАТО да пре­кра­тят стигащата до исте­рия русофоб­ска про­пагандна кампа­ния, да спрат воен­ната подго­товка и заси­л­ва­нето на напреже­ни­ето в района”, отбе­ляза Захарова.

Русия никого не е заплашвала, не заплашва и за никого не пред­став­лява заплаха. Рус­ките въоръжени сили се нами­рат на това място на тери­то­ри­ята на Русия, където е необ­хо­димо и целе­съоб­разно. Те ще бъдат там дотогава, докогато ръко­вод­ството на стра­ната и ней­ният глав­но­ко­манд­ващ смет­нат за нужно”, отго­вори на обви­не­ни­ята на Запада за „рус­ката военна актив­ност” гово­ри­те­лят на Кремъл Дмит­рий Песков.

На фона на тре­вож­ните съби­тия в Дон­бас мно­зина наблю­да­тели напом­нят неот­дав­наш­ното пре­дупре­жде­ние на Вла­ди­мир Путин по повод конфликта. Рус­кият пре­зи­дент под­черта, че Русия насто­ява за него­вото мирно раз­реша­ване, но ако в Киев дръзнат и предпри­емат въоръжена агре­сия, „ще въз­никне въпро­сът за укра­ин­ската държав­ност”. Москва невед­нъж е пре­дупре­жда­вала също, че ще защити сво­ите граж­дани на тери­то­ри­ята на двете репуб­лики, които вече са около поло­вин милион от тях­ното население.

Въпреки уве­ре­ни­ята на рус­ката страна, че рус­ките войски на тери­то­ри­ята на Русия не бива да безпо­коят други страни, защото с нищо не ги заплашват, в четвъртък мини­стърът на външ­ните работи на Полша Збигнев Рау спешно е изле­тял за Киев, за да обсъди обста­нов­ката по гра­ниците на Украйна, съобщи пол­ското външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство, цити­рано от ТАСС.

/„Русия днес”/