Печат

Грета Ганчева получи руско гражданство

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Извест­ната българ­ска певица Грета Ган­чева получи руско граж­дан­ство. Търже­стве­ната цере­мо­ния по полагане на клетвата се състоя на 3 октом­ври в Рус­кия културно-​информационен център (РКИЦ) в София в при­състви­ето на рус­кия посла­ник в Репуб­лика Бълга­рия Ана­то­лий Мака­ров, руски дипло­мати и пред­ста­ви­тели на българ­ски обще­ствени орга­ни­за­ции. Това съобщи коре­спон­дентът на ТАСС в Бълга­рия Игор Ленкин.

Подобно съби­тие се състоя за първи път в съвремен­ната исто­рия на Бълга­рия. Посла­ник Мака­ров го нарече „забе­лежи­телно”, под­чер­та­вайки, че рус­кото граж­дан­ство „е полу­чено от близък и дока­зан приятел”.

Напра­вихте много за сближа­ва­нето на наро­дите на нашите страни, за укреп­ва­нето на българо-​руското при­я­тел­ство, което не е пред­мет нито на времето, нито на поли­ти­че­с­ката конюнк­тура. И в този кон­текст реше­ни­ето на рус­кото ръко­вод­ство с указ на пре­зи­дента на Рус­ката феде­рация от 5 октом­ври 2020 г., номер 609 е при­ема­нето ви в граж­дан­ството на стра­ната ни като потвър­жде­ние на вашите солидни заслуги и дълго­го­дишен труд в полза на наро­дите на двете страни”, отбе­ляза рус­кият посла­ник Ана­то­лий Мака­ров в поздра­ви­тел­ната си реч.

На свой ред Грета Ган­чева спо­дели, че е влю­бена в рус­ките хора, които отдавна слушат ней­ните песни. „Оби­чам те, Русия. И днес положих клетва на тази велика държава. Нашите страни са обе­ди­нени от вековна любов. Благо­даря, че ме при­ехте в голямото сърце на Русия, във вашето семейство и ме напра­вихте щаст­лива. Гор­дея се да бъда граж­да­нин на велика Русия”, добави емоци­о­нално певицата след полага­нето на клетвата.

Грета Ган­чева е лау­реат и участ­ник в много българ­ски и руски фести­вали, вклю­чи­телно Све­тов­ния фести­вал на мла­дежта и сту­ден­тите в София през 1968 г., както и в Сочи през 2017 г. Тя и до днес продължава да води активна концертна дей­ност и е тра­дици­о­нен участ­ник в множе­ство праз­нични концерти, посве­тени на съби­ти­ята от исто­ри­ята на двете страни, а също продължава да пише нови песни.