Печат

Светлана Шаренкова предложи смел научен проект

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Светлана Шаренкова предложи смел научен проект

Мастити учени оцениха високо труда "Славянско-православен цивилизационен проект. Опит за нова геополитика"

На 10 ок­том­в­ри в за­ла „Тър­жес­т­ве­на” на Уни­вер­си­те­та по биб­ли­о­те­коз­на­ние и ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии в при­със­т­ви­е­то на вид­ни бъл­гар­с­ки уче­ни, об­щес­т­ве­ни­ци, жур­на­лис­ти, при­я­те­ли пред­се­да­тел­ка­та на Фо­рум „Бъл­га­рия-​Ру­сия” и из­да­тел на в. „Ру­сия днес-​Рос­сия се­год­ня” и в. „Земя” Свет­ла­на Ша­рен­ко­ва, уп­ра­ви­тел на КО­ОП­МЕ­ДИЯ ООД, за­щи­ти док­тор­с­ка­та си ди­сер­та­ция на те­ма „Сла­вян­с­ко-​пра­вос­ла­вен ци­ви­ли­за­ци­о­нен про­ект (Опит за но­ва ге­о­по­ли­ти­ка)” с на­у­чен ръ­ко­во­ди­тел проф. д.ик.н. Сто­ян Ден­чев. „Ре­цен­зи­ра­ни­ят труд пред­с­тав­ля­ва ин­те­рес­но, за­дъл­бо­че­но из­с­лед­ва­не вър­ху ми­на­ло­то, нас­то­я­ще­то и бъ­де­ще­то на сла­вя­но-​пра­вос­лав­на­та об­щ­ност, с глав­на на­со­че­ност към бъл­га­ро-​рус­ки­те от­но­ше­ния и тях­но­то мяс­то в съв­ре­мен­ния свят — из­тък­на ре­цен­зен­тът проф. д.ист.н. Вла­ди­мир Ми­гев от Бъл­гар­с­ка­та ака­де­мия на на­у­ки­те. — Нап­ра­вен е опит за фор­му­ли­ра­не на нов ге­о­по­ли­ти­чес­ки про­ект на ба­за­та на сла­вян­с­т­во­то и пра­вос­ла­ви­е­то. Ди­сер­та­ци­я­та е съ­об­ра­зе­на със зна­чи­тел­но ко­ли­чес­т­во из­во­ров ма­те­ри­ал: съ­чи­не­ни­я­та на фи­ло­со­фи, со­ци­о­ло­зи, юрис­ти, по­ли­то­ло­зи, ис­то­ри­ци, но съ­що та­ка и с тру­до­ве на дейс­т­ва­щи в ми­на­ло­то и днес дър­жав­ни­ци и политици”.

В из­ло­же­ни­е­то си чл.-кор. проф. д-​р на из­кус­т­воз­на­ни­е­то Ак­си­ния Джу­ро­ва от­бе­ля­за, че Свет­ла­на Ша­рен­ко­ва зас­лу­жа­ва ад­ми­ра­ции за­ра­ди „опи­та чрез сво­е­то из­с­лед­ва­не да на­пом­ни лип­са­та на чув­с­т­ви­тел­ност у съз­да­те­ли­те на гло­бал­ния нов свят към спе­ци­фи­ки­те на от­дел­ни­те ре­ги­о­ни и ет­но-​ре­ли­ги­оз­ни об­щ­нос­ти в све­та, на ре­цеп­тив­ни­те, адап­тив­ни и от­х­вър­ля­щи на­ло­же­ни­те мо­де­ли осо­бе­нос­ти на вся­ка от тях и в то­зи сми­съл на ро­ля­та на лич­ност­та, на осо­бе­ния тип ин­те­лек­ту­а­лец в пра­вос­лав­ния тип кул­ту­ра, чес­то пок­ри­ващ се с по­ли­ти­чес­кия ли­дер и да­леч от то­зи, кой­то е при­е­то да се на­ри­ча ли­дер от за­па­ден тип”.

Ви­со­ка оцен­ка на тру­да на г-​жа Ша­рен­ко­ва да­де и ака­де­мик Ев­ге­ний При­ма­ков от Рус­ка­та ака­де­мия на на­у­ки­те, бивш пре­ми­ер и вън­шен ми­нис­тър на Ру­сия: „Спо­ред мен най-​доб­ра­та част от ди­сер­та­ци­я­та, ко­я­то би мог­ла да пре­тен­ди­ра за са­мос­то­я­тел­на ро­ля в из­с­лед­ва­не­то, е фор­му­ли­ра­не­то и обос­но­ва­ва­не­то от ав­то­ра на ос­нов­ни­те ета­пи в раз­ви­ти­е­то на хи­ля­до­лет­ни­те от­но­ше­ния меж­ду Бъл­га­рия и Ру­сия. Именно в те­зи две дър­жа­ви ав­то­рът виж­да сър­це­ви­на­та на сла­вян­с­ко-​пра­вос­лав­ния ци­ви­ли­за­ци­о­нен про­ект. Ка­то при то­ва Свет­ла­на Ша­рен­ко­ва не от­бяг­ва ос­т­ри­те проб­ле­ми в те­зи от­но­ше­ния, раз­к­ри­вай­ки на­ред с „ру­со­фил­с­т­во­то” и про­я­ви­те на „ру­со­фоб­с­т­во” в оп­ре­де­ле­ни сре­ди на бъл­гар­с­ко­то общество”.

Свет­ла­на Ша­рен­ко­ва блес­тя­що се спра­ви и с от­го­во­ри­те на за­да­де­ни­те й въп­ро­си и оп­ре­де­ли цел­та на сво­я­та ра­бо­та та­ка: „Из­с­лед­ва­не­то си пос­та­вя труд­на­та за­да­ча да обоб­щи раз­лич­ни­те глед­ни точ­ки и да по­со­чи въз­мож­нос­ти­те за ин­тег­ра­ция на сла­вян­с­ки­те жиз­не­ни си­ли, пот­реб­нос­ти и ин­те­ре­си с из­кон­ни­те пра­вос­лав­ни цен­нос­ти в общ кон­цеп­ту­а­лен по­раж­дащ мо­дел на бъ­де­щи со­ци­ал­ни дър­жа­ви и об­щес­т­ва в доб­ро­вол­но над­на­ци­о­нал­но обединение”.

На­уч­но­то жу­ри с пред­се­да­тел проф. Сто­ян Ден­чев, рек­тор на Уни­БИТ прие зак­лю­че­ни­е­то на ре­цен­зен­ти­те проф. д.ист.н. Вла­ди­мир Ми­гев и проф. д-​р ген. Ев­ге­ни Ма­нев, че „док­тор­с­ка­та те­за на Свет­ла­на Ша­рен­ко­ва е ед­но за­дъл­бо­че­но и ори­ги­нал­но из­с­лед­ва­не, от­го­ва­ря­що на всич­ки изис­к­ва­ния за се­ри­о­зен труд”, и й при­съ­ди об­ра­зо­ва­тел­на­та и на­уч­на сте­пен „док­тор” в про­фе­си­о­нал­но нап­рав­ле­ние Об­щес­т­ве­ни ко­му­ни­ка­ции и ин­фор­ма­ци­он­ни на­у­ки по на­уч­на спе­ци­ал­ност „Ор­га­ни­за­ция и уп­рав­ле­ние из­вън сфе­ра­та на ма­те­ри­ал­но­то производство”.