Печат

НАТО отдавна е готвила конфликт с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В НАТО въобще не се инте­ре­су­ват каква ще е съд­бата на Украйна и на укра­инците, про­сто превър­наха стра­ната в плац­дарм срещу Русия. Това още повече се потвър­ждава от при­зи­вите към укра­ин­ските вла­сти да продължа­ват воен­ните действия и да не предпри­емат стъпки към прего­вори. Затова целите, поста­вени пред спе­ци­ал­ната военна опе­рация на Русия, оста­ват неизменни и тя върви по опре­де­ле­ния план. Това заяви Вла­ди­мир Путин пред жур­на­ли­сти след срещата на лиде­рите от петте при­ка­спийски държави в Ашхабад.

За Русия не беше изне­нада, че НАТО целе­на­со­чено се е гот­вила за конфликт с нея още от 2014 г. При­съе­ди­ня­ва­нето на Швеция и Фин­лан­дия към али­анса не може да се срав­нява със същите пла­нове за Украйна, но ако сега в тези две държави бъде изгра­дена военна инфра­струк­тура, заплашваща Русия, ние ще дадем огле­да­лен отго­вор, каза рус­кият президент.

След изяв­ле­ни­ето на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Стол­тен­берг, че Москва е насто­явала за нама­ля­ване на воен­ното при­съствие на али­анса край ней­ните гра­ници, тя е полу­чила обрат­ното: „повече НАТО”. На това пред­се­да­те­лят на Думата Воло­дин отго­вори: резул­татът е реци­про­чен — и НАТО полу­чава „повече Русия” край сво­ите граници.