Печат

Хиляди са осъдени за корупция през 2018 година

По думите на гене­рал­ния про­ку­рор на РФ Юрий Чайка през 2018 година по дела за корупция са били осъдени около 8,5 хиляди души. Това каза Чайка в интервю за в.„КоммерсантЪ”. За корупция са били осъдени 837 сътруд­ници на пра­во­охра­ни­тел­ните органи, 63-​ма депу­тати от реги­о­нално и общин­ско рав­нище, както и 606 длъж­ностни лица от орга­ните на държав­ната власт и мест­ното само­управ­ле­ние. Между другото, делът на корупци­он­ните пре­стъп­ле­ния в общия брой пре­стъп­ле­ния е едва 1,7%, но мате­ри­ал­ният ущърб от тях е 46 млрд. рубли — а това е вече 11% от ущърба, при­чи­нен от всички видове пре­стъп­ле­ния в РФ.

Меж­ду­временно на 12 декем­ври РИА „Ново­сти” съобщи за задър­жа­нето на ръко­во­ди­теля на меж­ду­реги­о­нал­ното управ­ле­ние на Роспри­ро­до­над­зор за Крас­но­яр­ския край и Тува Андрей Кали­нин. Той е задър­жан при полу­ча­ване на под­куп в размер на 300 хиляди рубли. Кали­нин е ръко­во­ди­тел на ведом­ството от 2018 г., преди това, от 2015 г., е ръко­во­дел управ­ле­ни­ето на Феде­рал­ната служба по над­зор в сфе­рата на при­ро­доползва­нето за Крас­но­яр­ския край.

Сътруд­ник на Ространс­над­зор пък е бил увол­нен след като про­ку­ра­ту­рата е уста­но­вила, че съпругата му при­тежава 66 автомо­била. Това съобщи гене­рал­ният про­ку­рор на РФ Юрий Чайка. „Дохо­дите на семейството не могат да обезпе­чат извършва­нето на тези сделки”, каза още Чайка.

Друг слу­чай е с ръко­во­ди­теля на управ­ле­ни­ето на феде­рал­ните пътища в Крас­но­дар, чийто тру­дов дого­вор е бил ану­ли­ран след като се изяс­нило, че той е склю­чил дого­вори за капи­та­лен ремонт на тра­се­тата за повече от 2,6 млрд. рубли с ремонтно-​строително управ­ле­ние, на чийто ръко­во­ди­тел чинов­ни­кът е дължал 6 млн. рубли. По думите на Чайка налице е не при­емане на мерки по урегу­ли­ране и предот­вра­тя­ване на конфликт на интереси.

Тази година, каза Чайка, във връзка с поправки в зако­но­да­тел­ството, про­ку­ро­рите са изпра­тили в съда искове за обръщане в доходи в полза на държа­вата от имуще­ство на чинов­ници, непо­твър­дено с офици­ални доходи, на стой­ност почти 4 млрд рубли.