Печат

От първо лице

Дмит­рий Мед­ве­дев, премиер на РФ: По повод юби­лея на Основ­ния закон да стра­ната преми­ерът пуб­ли­кува ста­тия в сп. „Закон” под загла­вие „25 години Кон­сти­туция: баланс между сво­бо­дата и отго­вор­но­стта”. Цити­райки преми­ера, меди­ите се фоку­си­раха върху две теми: първо — Мед­ве­дев е за неизмен­ност на Основ­ния закон, като допуска само „точ­кови” корекции. Той напомня, че като пре­зи­дент той е уве­ли­чил пре­зи­дент­ския ман­дат от 4 на 6 години; второ — преми­ерът пише, че рус­ките съди­лища трябва да играят водеща роля в защи­тата на пра­вата на човека. „Кон­сти­туци­ята опре­деля не само струк­ту­рата на държав­ната власт и осно­вите на прав­ната система, но и като цяло очер­тава гра­ниците на наме­сата на държа­вата в живота на обще­ството и на всеки отде­лен човек, про­възгла­сява и гаран­тира сво­бо­дата на лич­но­стта”, пише премиерът.

Вален­тина Мат­ви­енко, пред­се­да­тел на Съвета на феде­раци­ята: „Кон­сти­туци­ята доказа сво­ята зна­чимост, важ­ност и нито вед­нъж не е била под­лагана на еро­зия. Убе­дена съм, че няма ника­кви осно­ва­ния за промени в основ­ните положе­ния на Кон­сти­туци­ята”, каза Мат­ви­енко. По думите й Основ­ният закон на стра­ната е утвър­дил клю­чови принципи за раз­ви­тие на Русия като соци­ална държава и вече 25 години нашата страна следва този базов принцип. Мат­ви­енко напомни, че в Кон­сти­туци­ята са били заложени новите основи на пар­ламен­та­ризма — появи се Феде­рал­ното събра­ние, по нов начин започ­наха да се изби­рат реги­о­нал­ните пар­ламенти. „Не виждам ника­кви сери­о­зни осно­ва­ния в обо­зрима пер­спек­тива това да бъде пре­разгле­дано”. Но Кон­сти­туци­ята е жив документ, поправки са вна­сяни през целия този четвърт век, без да засягат осно­вопо­лагащи принципи”. „Кон­сти­туци­ята като фун­дамент, оста­вайки неизменна, осигу­рява устой­чи­во­стта на зда­ни­ето, как­вото се явява държа­вата”, под­черта Мат­ви­енко. Спо­ред нея едно от основ­ните достойн­ства на Кон­сти­туци­ята е, че е утвър­ден феде­ра­тив­ният харак­тер на държав­ното устройство.

Вяче­слав Воло­дин, пред­се­да­тел на Държав­ната дума: „За 25 години в Думата са вне­сени 27 хиляди зако­нопро­екта, а тази сед­мица ще при­емем 8-​хилядния закон. „При­ема­нето на кон­сти­туци­ята и избо­рите за двете камари на Феде­рал­ното събра­ние опре­де­лиха пътя и при­о­ри­те­тите на раз­ви­ти­ето на Русия като силна, неза­ви­сима, демо­кра­тична и пра­вова държава”.

Ела Памфи­лова, пред­се­да­тел на ЦИК: „Бих оста­вила Кон­сти­туция в този й вид, смя­там, че тя е пре­красна. Про­блемът е всички да я знаят, да я уважа­ват и да се научат да живеят в съо­т­вет­ствие с Кон­сти­туци­ята, по закон”. Спо­ред Памфи­лова „би могло да се напра­вят някои „точ­кови” промени пред­вид динами­ката на живота, но базо­вите позиции дават възмож­ност за развитие”.