Печат

Русия чества юбилея на Конституцията

Нашият народ направи твърд, реши­те­лен избор в полза на демо­краци­ята, стро­и­тел­ството на силна феде­ра­тивна държава — написа пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин в телеграма по повод 25-​годишнината от при­ема­нето на Кон­сти­туци­ята на РФ — „Опи­райки се на иде­ите и принци­пите на Основ­ния закон, стана възможно да се осигури суве­ре­ни­тет и цялост­ност на Русия, да се запа­зят граж­дан­ският мир и съгласие”.

На 12 декем­ври 2018 година Русия отбе­ляза всъщ­ност два юби­лея — 25-​годишнината на Кон­сти­туци­ята и 25 години от първите пар­ламен­тарни избори. По тези поводи на 12 декем­ври в Кремъл се про­веде търже­ствен прием, на който бяха пока­нени около 1200 души — целият състав на двете камари на Феде­рал­ното събра­ние на Русия, феде­рални и реги­о­нални чинов­ници, съдии, пред­ста­ви­тели на раз­лич­ните веро­изпо­ве­да­ния, обще­ствени дейци, научни и кул­турни дейци.

В Музея за съвременна исто­рия на Русия бе открита уни­кална изложба „Кон­сти­туци­ята на моята страна”. „Излож­бата е сплав от мул­тиме­дийни тех­но­логии и уни­кални артефакти”, каза дирек­торът на музея Ирина Вели­ка­нова. Посе­ти­те­лите могат да видят про­екта за Кон­сти­туция с лични бележки на пър­вия пре­зи­дент на РФ Борис Елцин, бюле­тина за гла­су­ване на рефе­рен­дума за Кон­сти­туци­ята и аги­таци­онни мате­ри­али от тези години. Сред експо­на­тите е и броят на вест­ник „Рос­сий­ская газета” от 25 декем­ври 1993 г., където е пуб­ли­ку­ван при­е­тият на рефе­рен­дума текст на Основ­ния закон и офици­ално влиза в сила.

Експо­на­тите напом­нят за това, че 137-​те параграфа на Кон­сти­туци­ята са се раж­дали в яростни спо­рове, в усло­ви­ята на поли­ти­че­ско про­ти­вопо­ста­вяне на двата клона на властта, в сложна ико­номи­ческа ситу­ация. Рабо­тата по Кон­сти­туци­ята е продължила три години.

На излож­бата са пред­ста­вени и Кон­сти­туци­ята на РСФСР от 1918 година, както и Кон­сти­туци­ите на СССР от 1924, 1936 и 1977 година. Излож­бата ще продължи до 15 април.