Печат

Художник рисува с нефт

Във фоайето между Голямата и Мал­ката зала на Рус­кия културно-​информационен център в София е открита изложба на худож­ника Алек­сандър Коко­рин „Рус­кият Север”. Всички кар­тини са нари­су­вани с нефт.

Рус­кият худож­ник, про­фе­сор Алек­сандър Дмит­ри­е­вич Коко­рин, е член на Съюза на худож­ниците на Русия, член на Меж­ду­на­род­ната асоци­ация на изоб­ра­зи­тел­ните изку­ства АИАП на ЮНЕ­СКО, поче­тен худож­ник на Репуб­лика Удмур­тия. Роден е през 1943 година в град Ижевск, Русия. Препо­дава рису­ване и скулп­тура в Инсти­тута по изку­ства и дизайн в Удмурт­ския държа­вен уни­вер­си­тет. Започва да рисува кар­ти­ните си с „чер­ното злато” преди 5 години, когато неф­те­ният биз­нес на Удмур­тия му поръчва да нари­сува порт­рета на пре­зи­дента на репуб­ли­ката с нефт. По думите му, да се рисува с нефт е сложно, той не при­лича на другите художе­ствени мате­ри­али. За да има раз­лични цве­тове, худож­ни­кът добавя в нефта малко бои и използва раз­лични разтво­ри­тели така, че нефтът става по-​светъл. На кар­ти­ните му — топли и нежни — му нефтът има 50 оттенъка.

Худож­ни­кът Коко­рин е пътеше­стве­ник. Той е оби­ко­лил целия Сибир и Урал, сво­ите емоции е съхра­нил в твор­бите си. На излож­бата са пред­ста­вени пей­зажи от Русия, гра­дове, порт­рети на местни жители, църкви. Във всяка кар­тина Коко­рин се ста­рае да покаже кра­со­тата, да напомни, че тя трябва да се пази. Меч­тата на худож­ника е да направи света по-​добър!

Излож­бата продължава до края на декември.