Печат

Робот ще влезе в ролята на Жана д'Арк в израелски театър

Изра­ел­ският театър „Гешер” ще бъде дома­кин на преми­ерата на спек­такъла „Лолита/​Жана д’Арк”, в която глав­ната роля на френ­ската геро­иня ще се изпъл­нява от антропоморфен робот-​момиче от Русия. В пие­сата режисьорът Йехез­кел Лаза­ров е обе­ди­нил 12-​годишната геро­иня от романа на Набо­ков и 18-​годишната Орле­ан­ска дева, живяла през XV век. Авто­рите на пие­сата посвеща­ват отде­лен акт на всяка от тях, но в същото време зри­те­лите ще видят връз­ката между двете. Спек­такълът пред­лага нов поглед към отноше­ни­ята между мъжете и жените, пра­во­съди­ето и любо­вта, както и дали жените се нуж­даят от „броня”, за да оце­леят в мъж­кия свят.

Режисьорът се свърза с руска компа­ния и чрез спе­ци­ална поръчка там про­ек­ти­раха момиче-​робот, което бързо доста­виха в Израел” — раз­каза пред РИА „Ново­сти” глав­ният актьор на „Гешер” Алек­сандър Деми­дов. Про­то­тип на робота-​актриса се оказа роботът-​промоутър KIKI, който може да се движи само­сто­я­телно и да води диа­лог. Ръстът на изку­стве­ната Жана д’Арке 160 см, а тег­лото — 80 кг.

Роботът-​актриса говори с жен­ски глас на иврит, а изку­стве­ният й инте­лект й поз­во­лява да си вза­и­мо­действа с актьо­рите и по време на пие­сата да отго­воря на въпроси въз основа на про­то­ко­лите на съда на Инкви­зици­ята през 1431 година. За точ­ните реплики на робота по време на диа­лога с жив човек отго­варя скрит от очите на зри­те­лите зву­ко­опе­ра­тор на пулт. Оча­ква се, че рус­ките зри­тели ще имат възмож­но­стта да гле­дат необи­чай­ната пиеса по време на турне на театъра.

Между другото, в зоо­логи­че­с­ката гра­дина в Ростов на Дон през сеп­тем­ври е започ­нал работа пър­вият робот-​касиер. Той има изку­ствен инте­лект, може да изра­зява емоции и да разпо­знава лицата на посе­ти­те­лите. А също така раз­казва на хората за живота на зоо­логи­ческа гра­дина, про­дава и отпе­чатва билети, закупени в интернет.