Печат

Седмицата на руското кино в Ню Йорк започна с детски спектакъл

Сед­мицата на рус­кото кино в Ню Йорк, открита на 8 декем­ври, ще продължи до 14 декем­ври. Зри­те­лите ще могат да видят на големия екран 15 про­жекции на руски филми, много от които ще бъдат пред­ста­вени на аме­ри­кан­с­ките зри­тели от самите режисьори и главни актьори. Фести­валът започна с дет­ския спек­такъл „Сръч­ковците: Строго сек­ретно!”, по време на който актьори в костюми на любими анимаци­онни герои забав­ля­ваха мал­ките зри­тели, на децата раз­да­доха подаръци и ги наго­стиха с полезни продукти.

Един от орга­ни­за­то­рите на Сед­мицата на киното, пре­зи­дент и про­дуцент на фонда на фести­вала „Виш­нева гра­дина”, Мария Шло­вер, спо­дели пред коре­спон­дент на ТАСС: „Ние започ­на­хме Сед­мицата с дет­ска програма, защото вяр­ваме, че е важно да възпи­таваме ново поко­ле­ние зри­тели, които да оби­чат и позна­ват род­ното, рус­кото кино и кул­тура”. Спек­такълът завърши с про­жекция на новия 90-​минутен анимаци­о­нен филм за „сръчковците”.

Ние вяр­ваме, че орга­ни­за­ци­ята на такава Сед­мица на рус­кото кино е много важна — спо­дели май­ката на един от мла­дите зри­тели Ната­лия Яко­влева. — За хората, които са далеч от дома, е много важно и необ­хо­димо да почув­стват роди­ната си, да знаят какво се случва там — как живее стра­ната, ней­ната кул­тура, както и да общу­ват и да се срещат с тези, които също се инте­ре­су­ват от това.”

За въз­раст­ните зри­тели програмата започна с про­жекция на новия докумен­та­лен филм на жур­на­лист­ката Сузана Алпе­рина „Инто­Наци­ите на голямата Одеса”. Режисьорът и сце­на­рист Авдо­тия Смир­нова също дойде на фести­вала, за да раз­каже на гостите за съз­да­ва­нето на играл­ния филм „Исто­ри­ята на едно назна­че­ние”. „Този филм раз­казва исто­ри­ята на Лев Тол­стой, който винаги е бил много инте­ре­сен на аме­ри­канците и като писа­тел, и като изклю­чи­телна фигура в рус­ката кул­тура — обясни Мария Шкло­вер. — Ето защо откри­ваме играл­ната част от фести­вала именно с този филм”.

Преди преми­ерата Авдо­тия Смир­нова, режисьор и един от авто­рите на сце­на­рия, спо­дели с пуб­ли­ката исто­ри­ята за съз­да­ва­нето на филма и размисли за образа на Тол­стой в твор­бата си. „Много ми се иска всички ние да си спом­ним, че той [Лев Тол­стой] не винаги е бил ста­рец, не винаги се е възпри­емал като учи­тел за живота, а също е бил млад, пра­вил е грешки, бил е човек с големи стра­сти. И ние, пове­чето от нас, сме късмет­лии, че можем да четем на същия език, на който е писал той” — раз­каза тя.

За да пред­стави филма, заедно с Авдо­тия Смир­нова в Ню Йорк при­стигна и ней­ният брат, актьорът в глав­ната роля Алек­сей Смир­нов. Той раз­каза как, за да участва в сним­ките му се е наложило да се превъплъти в офицер от 19 век — да язди кон, да ходи по права линия, да носи шинел. „Накратко, това е един много руски филм за рус­наци” — каза Смир­нов. Филмът харе­саха не само рус­ко­е­зич­ните, но и англо­е­зич­ните зрители.

Режисьорът Алек­сей Учи­тел, ръко­во­ди­тел на кино­сту­диото „Рок”, един от орга­ни­за­то­рите на фести­вала, в речта си по време на откри­ва­нето му, изрази надежда, че това съби­тие от тук нататък ще се про­вежда ежегодно. „Освен това аз съм сигу­рен, че това е нужно не само на режисьо­рите, защото киното, (а ние също ще пока­ним аме­ри­кан­ски режисьори в стра­ната ни)вероятно, ще под­тикне поли­тиците ни да гле­дат един на друг с по-​добри очи. Да се надя­ваме” — добави той.