Печат

Хор "Александров" продължава турнето си въпреки инцидента в Бидгошч

Тур­нето на ака­демич­ния Ансам­бъл за песни и танци на Рус­ката армия „Алек­сандър Алек­сан­дров” в Полша ще продължи по график въпреки орга­ни­зи­ра­ния от про­во­ка­тори русофоб­ски инци­дент по време на концерт в град Бидгошч, Полша. Това съобщи пред коре­спон­дент на ТАСС орга­ни­за­торът на тур­нето, дирек­тор на Европе­й­с­ката рекламна агенция Петър Скулски.

Инци­дентът е ста­нал на 7 декем­ври по време на пър­вото пред­став­ле­ние на хора в Полша. По време на концерта двама непо­знати изско­чили на сце­ната с пла­кати с русофоб­ско съдър­жа­ние и знаме­ната на Украйна и Полша. Залата освир­кала действи­ята им. Охра­ната отвела мъжете от сце­ната. Това се слу­чило вед­нага след като ансам­бълът изпъл­нил песента „Свещена война” и започ­нал след­ващият номер — „Танц със саби”…

Това не влияе на абсо­лютно нищо” — каза той, в отго­вор на въпроса за това как инци­дентът би могъл да повлияе като цяло на тур­нето. Спо­ред него пуб­ли­ката е била на стра­ната на ансам­бъла и чрез бур­ната си нега­тивна реакция пока­зала, че не одоб­рява действи­ята на про­во­ка­то­рите. От Ансам­бъла не комен­ти­раха инци­дента. Те редовно изна­сят концерти в Полша. Тази година в рам­ките на тур­нето, спек­такли ще има освен в Бидгошч, във Вроц­лав, Лодз, Олщин, Познан, Коша­лин и Шчечин.

От това зло се появи нещо много важно — каза Скул­ски. Пол­ското обще­ство показа къде им е мястото на такива крес­льовци. Хората не се под­да­доха на русофоб­ските лозунги, показ­вайки, първо, че кул­ту­рата не трябва да се сме­сва с поли­ти­ката, и второ, че пол­ското обще­ство про­сто не иска да се наме­сва в конфликти, които не са с пряко свър­зани с него” — добави той. Дирек­торът под­черта, че в залата са дошли обик­но­вени поляци, които заедно със семействата си посеща­ват пред­став­ле­ни­ята на ансам­бъла години наред.

Няма ника­къв про­блем, ние ще продължим пред­став­ле­ни­ята си. Тур­нето в осем държави в Източна Европа преми­нава с успех, а това беше пър­вият и един­ствен инци­дент, който няма да има послед­ствия. Още повече, че зри­те­лите ни под­крепиха” — спо­дели пред „Росий­ская газета” художе­стве­ният ръко­во­ди­тел на ансам­бъла Гена­дий Саченюк.