Печат

Министерството на отбраната продава старинно оръжие

Воен­но­промиш­ле­ната коми­сия при рус­кото пра­ви­тел­ство спря ути­ли­зи­ра­нето на ста­ринно оръжие от скла­до­вете на Мини­стер­ството на отбра­ната и започна него­вата инвен­та­ри­за­ция. В. „Рос­сий­ская газета” пише, че ведом­ството е пла­ни­рало след инвен­та­ри­зи­ра­нето да започне да про­дава ста­рин­ното оръжие — вин­товки, писто­лети, кар­теч­ници, шашки и саби — на музеи и колекци­о­нери. Пазе­ното по скла­до­вете на мини­стер­ството оръжие се намира в бойно състо­я­ние. Не се съобщава дали преди про­даж­бата то ще бъде деактивирано.

Вест­ни­кът отбе­лязва, че във воен­ните арсе­нали има много оръжие, про­из­ве­дено още в импе­ра­тор­ска Русия, а също така закупено от Европа, САЩ и Япо­ния преди Пър­вата све­товна война. Някои от екземпля­рите имат редки печати от импе­ра­тор­ските заводи, други — наградни надписи на импе­ра­тор Нико­лай II и първите ръко­во­ди­тели на СССР. Сред тях са системите „Бра­у­нинг”, Люгер”, „Наган”, „Пара­бе­лум” и „Мау­зер”, кар­теч­ниците „Мак­сим” и вин­тов­ките „Мосин”.

Досега, ста­ра­ейки се да раз­чи­сти място в скла­до­вете, Мини­стер­ството на отбра­ната ути­ли­зи­раше това оръжие. Под пре­сата поня­кога попа­даха и редки екземпляри стрел­ково оръжие с дар­ствени надписи. Като основна задача на пре­кра­тя­ва­нето на ути­ли­за­ци­ята се смята запазва­нето на оръжей­ното наслед­ство на Русия.

Веро­ятно не всеки ще може да при­до­бие оръжие от скла­до­вете на воен­ното ведом­ство, тъй като про­даж­бата на бойно късо­стволно и авто­ма­тично оръжие е забра­нена. В пълно бойно състо­я­ние с такова оръжие ще могат да се сдо­бият само хора, при­тежа­ващи съо­т­ве­тен лиценз. Ако обаче бъде решено писто­ле­тите и вин­тов­ките да бъдат деак­ти­ви­рани, тоест да не могат да стре­лят, тогава всеки ще може да ги купи.