Печат

Луганската република и Южна Осетия установиха дипломатически отношения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на външ­ните работи на Луган­с­ката народна република(ЛНР) Вла­ди­слав Дей­него и колегата му от Репуб­лика Южна Осе­тия (РЮО) Дмит­рий Медоев подпи­саха спо­ра­зуме­ние за уста­но­вя­ване на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния между двете репуб­лики. Документът трябва да система­ти­зира отноше­ни­ята между ЛНР и РЮО и да съдейства за по-​тясно вза­и­мо­действие. „Репуб­лика Южна Осе­тия първа откликна на нашия при­зив за при­зна­ване на ЛНР и днес, на петго­диш­ния юби­лей на репуб­ли­ката нашите при­я­тели от Южна Осе­тия ни напра­виха още един подарък — начало на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния”, каза Дейнего.

От този час започва да работи Големият дого­вор, склю­чен между нашите репуб­лики за дружба, сътруд­ни­че­ство и вза­и­мопомощ. От този час нашите репуб­лики уста­но­виха дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния”, каза на свой ред мини­стърът на външ­ните работи на Южна Осе­тия Медоев.

Спо­ра­зуме­ни­ето беше подпи­сано в при­състви­ето на пре­зи­дента на РЮО Ана­то­лий Биби­лов и ръко­во­ди­теля на ЛНР Лео­нид Пасеч­ник. Южно­осе­тин­ската делегация бе на офици­ална визита в ЛНР.

/„Русия днес”/