Печат

Ердоган обвини Асад, че се "опитва да саботира" отношенията му с Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган обвини пра­ви­тел­ството на сирийския пре­зи­дент Башар Асад, че се „опитва да сабо­тира” отноше­ни­ята на Анкара с Москва чрез послед­ната си офан­зива в про­винция Идлиб в Сирия.

През сеп­тем­ври мина­лата година между Русия и Турция беше подпи­сано спо­ра­зуме­ние за буферна зона около Идлиб, но рус­наците много­кратно пре­дупре­жда­ваха, че спо­ра­зуме­ни­ето не се отнася за теро­ри­стич­ните групи­ровки, под чийто кон­трол всъщ­ност е Идлиб.

Тур­ският пре­зи­дент е казал на рус­кия си колега Вла­ди­мир Путин в теле­фо­нен разго­вор, че офан­зи­вата на силите на пре­зи­дента Асад „са опит за сабо­таж на руско-​турското сътруд­ни­че­ство”. Това уточни начал­ни­кът на прес­служ­бата на тур­ското пре­зи­дент­ство Фаре­тин Алтун. В информаци­ята за теле­фон­ния разго­вор не се споме­нава обсто­я­тел­ството, че рус­ките сили участват в сирий­ската офанзива.

Русия и Турция са на про­ти­вопо­ложни страни в конфликта, като Москва катего­рично под­крепя Асад, докато Анкара при­зова за сва­ля­нето му от власт и под­крепи теро­ри­стите във вой­ната срещу араб­ската страна.

Ердоган се оплака, че нару­ше­ни­ята на режима за пре­кра­тя­ване на огъня, насо­чени към зоната за дее­ска­лация в Идлиб през послед­ните две сед­мици, са достиг­нали тре­вожни мащаби.

Той обяви, че е невъзможно това да се обясни като опит за борба с теро­ризма, но всъщ­ност явно защи­тава про­тур­ските екс­треми­сти в реги­она. Ердоган заплаши, че ата­ките риску­вали да под­копаят съд­бата на поли­ти­че­ския процес в Сирия. /„Русия днес”/