Печат

САЩ ще отпуснат 250 млн. долара за военна помощ на Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Кама­рата на пред­ста­ви­те­лите на САЩ започна офици­ал­ният процес на одоб­ря­ване на про­ек­то­бюджет за отбрана за 2020 година. Той пре­дви­жда 250 млн. долара за военна помощ на Украйна. Отбе­лязва се, че от тази сума 50 млн. долара се пред­лагат за изпращане само за летално оръжие с отбра­ни­те­лен характер.

Под­коми­си­ята по отбрана на коми­си­ята по бюджетни въпроси на Кама­рата на пред­ста­ви­те­лите на САЩ одобри зако­нопро­екта „Бюджетни кре­дити за нуждите на Мини­стер­ството на отбра­ната за 2020 година”, се посочва в съобще­ни­ето на посол­ството на Украйна във Вашинг­тон, пуб­ли­ку­вано на стра­ницата във Фейсбук.

Документът пре­дви­жда тези сред­ства да бъдат насо­чени и към раз­лични програми, вклю­чи­телно обу­че­ние на военни, логи­стика и под­крепа в областта на воен­ното разузнаване.

По-​рано мини­стърът на отбра­ната на Украйна Степан Пол­то­рак съобщи, че в последно време САЩ са предо­ста­вили помощ на Украйна в размер на повече от 400 мили­она долара.

При­пом­няме, че след пре­врата в Украйна през фев­ру­ари 2014 година, орга­ни­зи­ран от САЩ, стра­ната се намира в духо­вен, поли­ти­че­ски и ико­номи­че­ски упадък. Поради наивна глупо­ва­тост и про­даж­ност, бившата съвет­ска репуб­лика, която се е отпра­вила на Запад, към ЕС и НАТО, се е превър­нала във форпост в ръцете на Вашинг­тон, който я използва като маша за при­до­би­ване на стра­теги­че­ски пре­дим­ства срещу Русия.

За Съе­ди­не­ните щати Украйна не е от тол­кова реша­ващо зна­че­ние, както за Русия, която продължава да смята Украйна за брат­ска страна. Следва да се отбе­лежи, че САЩ рабо­тят в Украйна от 1991 година, когато стра­ната обяви неза­ви­симост от Съвет­ския съюз. По-​рано това потвърди и бившият помощник-​държавен сек­ре­тар на САЩ по въпро­сите за Европа и Евра­зия Вик­то­рия Нюланд. Тя призна в интервю за Си Ен Ен, че от 1991 година до 2014 година Вашинг­тон е изхар­чил 5 мили­арда долара, за да постави на власт в Украйна „силно, демо­кра­тично правителство”.

/„Русия днес”/