Печат

Насрочиха датата за инаугурацията на Зеленски

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

След дълги дебати пар­ламентът на Украйна най-​накрая насрочи дата за ина­угу­раци­ята на ново­из­бра­ния пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски. Датата е 20 май, като това реше­ние е под­крепено от 315 пар­ламен­та­ри­сти във Вър­хов­ната рада при необ­хо­ди­мия минимум от 226 гласа.

По-​рано Вър­хов­ната рада разгледа няколко дати 17, 19, 20, 26, 28 май и 1 юни. Послед­ните две дати прак­ти­че­ски лиша­ват ново­из­бра­ния пре­зи­дент от възмож­но­стта да разпусне парламента.

Самият Зелен­ски искаше цере­мо­ни­ята да се състои на 19 май. Но в пар­ламента заявиха, че в този ден Украйна тра­дици­онно отбе­лязва Деня на жерт­вите от поли­ти­че­с­ките репре­сии, поради което било неуместно да се орга­ни­зира търже­ствена церемония.

Меж­ду­временно стана известно, че олигар­хът и най-​голям кон­ку­рент на пре­зи­дента Петро Порошенко Игор Коломойски се завърна в Украйна от Израел, където пре­кара послед­ните няколко години.

Самият той потвърди информаци­ята за завръща­нето си. Но на въпроса най-​напред с какво пла­нира да се захване, Коломойски отго­вори, че засега не знае. По-​рано блуд­ният олигарх обеща да се завърне в роди­ната си след побе­дата на Вла­ди­мир Зелен­ски на пре­зи­дент­ските избори, когото Порошенко нарече „мари­о­нетка” на олигарха Коломойски.

Мили­ар­дерът се върна в Украйна в нощта срещу 16 май. Спо­ред бившия депу­тат на Вър­хов­ната рада Вла­ди­мир Олей­ник, завръща­нето на олигарха не било пла­ни­рано, а по-​скоро изглеж­дало като бягство.

Съдейки по всичко, Украйна засега е един­стве­ната страна, в която Коломойски ще може да се чув­ства в без­опас­ност известно време, защото между САЩ и Украйна няма дого­вор да дву­странна юри­ди­ческа помощ. Той ще се опита да остане тук, да се посъветва и тогава да реши, как да постъпи в бъдеще. Но аз не му зави­ждам — на никого не бих поже­лал да бъде враг на Тръмп”, каза бившият депу­тат, като визира думите на адво­ката на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Рудолф Джу­ли­ани, че Коломойски, който доведе на власт Зелен­ски, е „един от враго­вете на Тръмп”.

От 2017 година Коломойски живее в чуж­бина, първо в Женева, а от 2018 в Израел. /„Русия днес”/