Печат

Партньорство неподвластно на санкции и външен натиск

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Австрия няма да се откаже нито от "Северен поток-2", нито от сътрудничеството с Русия

Австрия няма наме­ре­ние да напуска про­екта „Севе­рен поток-​2″ и стро­и­тел­ството ще бъде завършено в срок, отбе­ля­заха рус­кият и австрийският пре­зи­дент. Вла­ди­мир Путин и Алек­сандър Ван дер Белен разго­ва­ряха в сряда в Сочи. Това бе пър­вото посеще­ние на госта в Русия в каче­ството му на държа­вен глава и то бе свър­зано с откри­ва­нето на форума „Сочин­ски диалог”.

Двете страни са дълго­го­дишни и надеждни парт­ньори в сфе­рата на енерге­ти­ката. Австрия е въз­лов тран­зитьор на руски газ за Европа, като всяка година по нейна тери­то­рия се пре­нася над 30 млрд. куб. м газ за Ита­лия, Франция, Герма­ния, Унга­рия, Сло­ве­ния и Хър­ва­тия. Неза­ви­симо от продължа­ващите санкции и сил­ния натиск на САЩ срещу изграж­да­нето на „Севе­рен поток-​2″ във Виена отсто­яват наци­о­нал­ния си инте­рес и доб­ро­съсед­ските си отношения.

Рус­кият пре­зи­дент под­черта балан­си­ра­ната поли­тика на Австрия, която не поз­воли стра­ната да изпадне в русофоб­ска исте­рия и запази възмож­но­стите си за сътруд­ни­че­ство с Русия. Двамата лидери осъдиха прак­ти­ката на санкции, която води до огромни загуби за всички и трябва да бъдат отхвър­лени като инструмент на неза­конна конкуренция.

Австрия е осо­бено важен ико­номи­че­ски парт­ньор на Русия и затова в прего­во­рите беше отде­лено голямо внима­ние на търгов­ските връзки и инве­стици­он­ните процеси”, заяви Вла­ди­мир Путин. През мина­лата година дву­стран­ният сто­ко­обмен се уве­личи с 40 процента, а от нача­лото на тази години нарасна с още 76 на сто. Уве­ли­ча­ват се инве­стици­ите: общият обем на рус­ките капи­тали в австрий­ската ико­номика към октом­ври м.г. е бил 27 млрд. долара, а в Русия действат над 1,2 хиляди предпри­я­тия с австрийско уча­стие. Стра­ните рабо­тят по изпъл­не­ние на подпи­са­ната през 2011 г. Декла­рация за парт­ньор­ство за модер­ни­за­ция. Тя пре­дви­жда реа­ли­за­ци­ята на 28 съвместни ино­ваци­онни про­екта на сума около 3 млрд. евро. Сред стра­ните от ЕС Австрия заема второ място — след Герма­ния, по инве­стиции в Русия.

Вла­ди­мир Путин и Алек­сандър Ван дер Белен взеха уча­стие в откри­ва­нето на „Сочин­ски диа­лог” — форма за активно сътруд­ни­че­ство в обще­стве­ната и кул­тур­ната сфера. Реше­ни­ето за него бе взето мина­лото лято и той ще се раз­вива по ана­логия на отдавна действащите „Петер­бург­ски диа­лог” — с Герма­ния и „Три­а­нон­ски диа­лог” — с Франция. Външ­ните мини­стри на двете страни Сергей Лав­ров и Карин Кнайсл подпи­саха декла­рация за орга­ни­зи­ране през 2020 г. и 2021 г. на години на рус­ката и австрий­ската лите­ра­тура и театър.

Укреп­ва­нето на руско-​австрийското сътруд­ни­че­ство може да играе клю­чова роля в отноше­ни­ята между Москва и Брюк­сел. Това е важно както за ико­номи­че­ското раз­ви­тие на Европа, така и за заздра­вя­ване на меж­ду­на­род­ната сигур­ност и поли­ти­че­с­ката ста­бил­ност, комен­ти­раха австрийски наблюдатели.

Рус­ката страна е готова да търси компромиси с Европа, но не за сметка на сво­ите фун­дамен­тални наци­о­нални инте­реси, заяви на пре­с­конфе­ренция пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин след прего­во­рите с феде­рал­ния пре­зи­дент на Австрий­ската репуб­лика Алек­сандър дер Белен.

Готови сме за гъв­каво пове­де­ние, готови сме за компромиси, готови сме за реша­ване на вся­ка­кви сложни въпроси и про­блеми, само не за сметка на нашите фун­дамен­тални наци­о­нални инте­реси. Това е всичко. Ние и сега сме достатъчно гъв­кави при реша­ва­нето на всички въпроси, в това число и с европе­йс­ките парт­ньори”, каза Путин.

Доволни сме от раз­ви­ти­ето на нашите отноше­ния, но, раз­бира се, би било по-​добре в тях да няма ника­кви огра­ни­че­ния, свър­зани с поли­ти­ката. Да няма поли­ти­че­ски моти­ви­рани огра­ни­че­ния в ико­номи­ката. Това винаги пречи, това носи щети на всички. А може би на нас — в най-​малка степен”, каза Путин.

Спо­ред държав­ния глава стра­ните от ЕС са загу­били десетки мили­арда евро от санкци­ите. „А зад тези десетки мили­арди има работни места, доходи и заплати на работ­ници, които рабо­тят в европе­йски предпри­я­тия и биха могли да доста­вят стоки на нашия пазар. И биха пра­вили това в много по-​голям обем, откол­кото днес. Надя­вам се, че все някога ще въз­ро­дим целия комплекс на нашите отноше­ния и ще се движим още по-​напред”, каза рус­кият президент.

/„Русия днес”/