Печат

Москва е готова да обсъжда с Вашингтон договора за ракетите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия е готова за обсъж­дане на Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и малък обсег на действие със Съе­ди­не­ните аме­ри­кан­ски щати на ниво военни и дипло­мати. Това заяви зам.-ръководителят на рус­кото външно мини­стер­ство Сергей Рябков.

Ако това се случи утре, тогава сме готови и утре”, каза Ряб­ков като под­черта, че това трябва да се случи само на осно­вата на равноправието.

Рус­кият дипло­мат също така отбе­ляза, че двете страни скоро ще про­ве­дат разго­вори за ситу­аци­ята в Сирия. „Кон­так­тите по раз­лични аспекти на сирий­ска тема не спи­рат, не виждам нищо странно, сен­за­ци­онно или осо­бено в това. Про­сто тези кон­такти не винаги се анон­си­рат. Те са по раз­лични теми, а в близко бъдеще ще има такива и по други теми”, добави Рябков.

По-​рано държав­ният сек­ре­тар на САЩ Майк Помпео заяви, че Вашинг­тон въз­наме­рява да продължи прего­во­рите с Москва по Дого­вора за лик­ви­ди­ране на раке­тите със сре­ден и малък обсег на действие. По думите му, САЩ въз­наме­ря­ват да се опи­тат да убе­дят Русия да се върне към спазва­нето на дого­вора или „поне да поеме ангажимента да се върне към спазва­нето на договора”.

Ден по-​късно Север­но­ат­лан­ти­че­ският али­анс отго­вори, че е готов да прего­варя с Русия по всички въпроси, вклю­чи­телно и по въпрос­ния дого­вор. Това заяви пред ТАСС помощ­ник гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО по поли­ти­че­с­ките въпроси и сигур­но­стта Але­хандро Алваргон­са­лес. /„Русия днес”/