Печат

България чества 140 години Освобождение

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

• Учреден е Национален комитет за отбелязване юбилея от Руско-турската освободителна война и възстано-вяването на българската държавност • Комитетът изпрати покана до руския президент Владимир Путин 

Във веков­ната исто­рия на Бълга­рия осо­бено ярко се откро­яват геро­ич­ните дни на 18771878 година, когато рус­ките войски и българ­ските опъл­ченци с кръвта си извою­ваха сво­бо­дата на българ­ския народ. Днес, в наве­че­ри­ето на 140-​годишнината от този подвиг, наш дълг е по достоен начин да поче­тем съби­ти­ята, които поз­во­лиха на Оте­че­ството ни да въз­кръсне”. Това се казва в спе­ци­а­лен адрес от държав­ния глава Румен Радев до учре­ди­те­лите на Наци­о­на­лен коми­тет за чества­нето на 140-​годишнината от Руско-​турската осво­бо­ди­телна война. Пре­зи­дентът Радев допълва, че в състава на Коми­тета изпък­ват множе­ство авто­ри­тети: „Всеки от вас е изтък­нат про­фе­си­о­на­лист с дока­зан при­нос към раз­ви­ти­ето и благо­ден­стви­ето на българ­ската нация”, под­чер­тава пре­зи­дентът, който дава съгла­си­ето си да е патрон на общо­наци­о­нал­ното честване.

Със слово към участ­ниците в съби­ти­ето се обърна и посла­ни­кът на Русия у нас Ана­то­лий Мака­ров. Той изтъкна, че русите и бълга­рите са се сража­вали рамо до рамо за спа­се­ни­ето на Бълга­рия от осман­ско роб­ство, а Руско-​турската осво­бо­ди­телна война е при­мер за про­ява на висши общо­чо­вешки доб­ро­де­тели като безгра­нич­ната саможертва, без­ко­рист­ност и геро­изъм. Посла­ник Мака­ров при­помни, че връз­ките между нашите две страни са осно­вани на един­ните циви­ли­за­ци­онни и славяно-​православни корени и са осве­тени с кръвта на нашите велики предци, про­лята за сво­бо­дата на Бълга­рия. Рус­кият дипло­мат изрази уве­ре­ност, че пред­сто­ящата славна годиш­нина ще пре­даде нов импулс за по-​нататъшно укреп­ване на тра­дици­онно топлите връзки между рус­наците и бълга­рите, че ще стане нов етап на многопла­сто­вото сътруд­ни­че­ство между Русия и Бълга­рия. „Длъжни сме да пазим паметта за сърат­ни­че­ството и вза­и­мопомощта между рус­ките войни и българ­ските опъл­ченци, нямаме право да пре­да­дем на забве­ние иде­а­лите на руско-​българската дружба, преми­нали през веко­вете”, завърши посла­ник Макаров.

Наци­о­нал­ният коми­тет избра за свои съпред­се­да­тели акад. Юлиан Ревал­ски — пред­се­да­тел на БАН, и исто­рика проф. Андрей Пан­тев, който про­из­несе вдъх­но­вено слово пред събра­лите се.

Вчера в търже­ствена обста­новка в сгра­дата на Цен­трал­ния вое­нен клуб в София бе учре­ден Наци­о­на­лен коми­тет за отбе­лязване на 140-​ата годиш­нина от Руско-​турската осво­бо­ди­телна война и въз­ста­но­вя­ва­нето на българ­ската държав­ност. Патрон на общо­наци­о­нал­ното честване, чиято кулми­нация ще е 3 март 2018 г., ще е държав­ният глава Румен Радев. Това опо­ве­сти пред събра­ни­ето сек­ре­та­рят на пре­зи­дента по наци­о­нална сигур­ност о.р. ген. Стефан Янев. Гост на съби­ти­ето бе и посла­ни­кът на Русия у нас

Н. Пр. Ана­то­лий Мака­ров, който поздрави участ­ниците с благо­род­ната инициатива.

Участ­ниците в съби­ти­ето избраха за съпред­се­да­тели на Иници­а­тив­ния коми­тет пред­се­да­теля на Българ­ската ака­демия на нау­ките акад. Юлиан Ревал­ски и исто­рика проф. Андрей Пантев.

Още в нача­лото на сбир­ката Снежана Тодо­рова — член на Наци­о­нал­ния коми­тет и пред­се­да­тел на Съюза на българ­ските жур­на­ли­сти, при­помни, че пър­вото съби­тие, което по достойн­ство отбе­ляза 140-​ата годиш­нина от Осво­бож­де­ни­ето, е състо­я­лият се на 22 май т. г. и преми­нал при три­умфа­лен успех концерт на Мари­ин­ския театър от Санкт Петер­бург под пал­ката на све­тов­но­из­вест­ния дири­гент Вале­рий Гергиев, про­вел се по иници­а­тива на Форум „България-​Русия”.

Сред зна­ко­вите имена в Наци­о­нал­ния коми­тет са пред­ста­ви­тели на държав­ните инсти­туции — вицепреми­ерите Томи­слав Дон­чев, Кра­си­мир Кара­ка­ча­нов и Ека­те­рина Заха­ри­ева, про­свет­ният мини­стър Кра­си­мир Въл­чев и колегата му от Мини­стер­ството на кул­ту­рата Боил Банов, мини­стрите на туризма и на мла­дежта и спорта Нико­лина Ангел­кова и Кра­сен Кра­лев. В коми­тета ще се включи и начал­ни­кът на Каби­нета на пре­зи­дента Румен Радев Иво Хри­стов, както и посла­ни­кът на Бълга­рия в Русия Бойко Коцев.

Зако­но­да­тел­ната власт е пред­ста­вена в лицето на зам.-председателя на Народ­ното събра­ние Явор Нотев, на проф. Стефан Данаи­лов, инж. Петър Кънев, Алек­сандър Симов, Елена Йончева.

Българ­ската пра­во­славна църква, допри­несла най-​много за запазва­нето на българ­ския наци­о­на­лен дух и пра­во­славна вяра по времето на пет­ве­ков­ното тур­ско роб­ство, е вклю­чена по достойн­ство в Коми­тета в лицето на Негово Све­тейше­ство пат­ри­арх Нео­фит и мит­ропо­ли­тите Доме­тиан Видин­ски, Йоани­кий Сли­вен­ски, Гав­риил Лов­чан­ски, Григо­рий Вра­чан­ски, Киприян Старозагорски.

В него са и кме­то­вете на гра­дове и общини, които пазят в спомена си геро­ични епи­зоди от епо­пе­ята на Руско-​турската осво­бо­ди­телна война и от първите стъпки на въз­ста­но­ве­ната българ­ска държава: Йор­данка Фандъ­кова (София), инж. Даниел Панов (Велико Тър­ново), Георг Спар­тан­ски (Пле­вен), Живко Тодо­ров (Стара Загора), Василка Панайо­това (Шипка), Иван Порт­них (Варна), Димитър Нико­лов (Бургас), както и изпъл­ни­тел­ният дирек­тор на Сдруже­ни­ето на общи­ните д-​р Гинка Чавдарова.

Част от Иници­а­тив­ния коми­тет е и д. ик. н. Петър Стефа­нов — пред­се­да­тел на Цен­трал­ния коопе­ра­ти­вен съюз, който е най-​голямата коопе­ра­тивна струк­тура и масова орга­ни­за­ция у нас.

Сред другите известни обще­стве­ници в Коми­тета са акад. Хри­сто Григо­ров, пред­се­да­тел на БЧК, общин­ският съвет­ник в СОС и пред­се­да­тел на ГС на БСП — София Калоян Паргов, Стефка Коста­ди­нова — пре­зи­дент на Олимпийския коми­тет, Васил Васи­лев — пред­се­да­тел на Общо­на­род­ния коми­тет „Васил Лев­ски”, Боян Ботйов от Фон­дация „Хри­сто Ботев”, Симеон Симео­нов — пред­се­да­тел на Оте­че­стве­ния съюз, и други.

Есте­ствено място в Наци­о­нал­ния коми­тет имат орга­ни­за­ци­ите, рату­ващи за запазване и раз­ви­тие на спе­ци­ал­ните отноше­ния между Бълга­рия и Русия и за раз­ви­тие на сла­вян­ската и пра­во­славна соли­дар­ност, плод на които е Руско-​турската осво­бо­ди­телна война — може би един­стве­ната в све­тов­ната исто­рия война, която е водена изцяло от без­ко­ристни и хуманни съоб­раже­ния, а не от заво­е­ва­телни намерения.

Сред име­ната в Коми­тета са проф. Свет­лана Шарен­кова, Любомир Кола­ров, Стоил Фер­дов, Станка Шопова, проф. Захари Заха­риев, Енчо Мос­ков, Георги Мин­чев, проф. Вален­тина Аврамова.

От името на Форум „България-​Русия” Свет­лана Шарен­кова заяви, че основна задача на Форума през след­ващата юби­лейна година ще е орга­ни­зи­ра­нето на съби­тия в кален­дара, с които да бъдат пред­ста­вени вър­хови постиже­ния на рус­ката кул­тура и духовност.

В Коми­тета са и ръко­во­ди­те­лите на водещите военно-​патриотични орга­ни­за­ции, наслед­ници на слав­ното българ­ско войн­ство и офицер­ство: ген. о.з. Стоян Топа­лов (Съюз на офице­рите и сер­жан­тите от запаса и резерва), д-​р Иван Сеча­нов (Съюз на вете­ра­ните от вой­ните), инж. Петър Вел­чев (Съюз на воен­но­ин­ва­ли­дите и воен­но­по­стра­да­лите), начал­ни­кът на Военна ака­демия „Г. С. Раков­ски” ген. Груди Ангелов.

Българ­ската наука, кул­тура и духов­ност също ще се вклю­чат активно в кау­зата по отбе­лязва­нето на свет­лата наци­о­нална дата в лицето на акад. Антон Дон­чев — писа­тел, акад. Георги Мар­ков — исто­рик, проф. Акси­ния Джу­рова — изку­ство­вед, и проф. Божи­дар Димит­ров — исто­рик, лите­ра­ту­ро­веда проф. Чав­дар Доб­рев, тра­ко­лога проф. Иван Мара­зов, исто­ри­кът проф. Ваня Доб­рева. В Коми­тета са и рек­то­рите на ВУЗ проф. Ана­стас Гер­джи­ков (СУ „Св. Кл. Охрид­ски”), проф. Запрян Коз­луджов (Пло­в­див­ски уни­вер­си­тет „Паи­сий Хилен­дар­ски”), проф. Галя Гер­чева (Вар­нен­ски сво­бо­ден уни­вер­си­тет), проф. Георги Колев (Шумен­ски уни­вер­си­тет), проф. Иван Мар­ков (УАСГ) и други. Сред чле­но­вете на ИК са биб­лио­теч­ните и музейни дея­тели доц. Соня Пен­кова, доц. Кра­си­мира Алек­сан­дрова, Еми­лия Зорнишка.

Медий­ната общ­ност ще участва чрез гене­рал­ните дирек­тори на БНТ, БНР и БТА — Вяра Анкова, Алек­сандър Велев и Мак­сим Мин­чев, на Кра­си­мир Узу­нов — изпъл­ни­те­лен дирек­тор на Агенция „Фокус”, пуб­лици­стите Петър Волгин, Къд­ринка Къд­ри­нова и други.

Твор­че­с­ките съюзи и орга­ни­за­ции са пред­ста­вени от Боян Анге­лов (СБП), Снежана Тодо­рова (СБЖ), Хри­сто Мутаф­чиев (Съюз на арти­стите), Любен Генов (СБХ), арх. Георги Бака­лов (Съюз на архи­тек­тите), Ценко Мин­кин (Съюз на компо­зи­то­рите), на писа­теля Анжел Вагенщайн, худож­ника Ивайло Мир­чев, тре­ньор­ката и хореограф Нешка Робева, народ­ната певица Нико­лина Чакърдъ­кова, певицата Грета Ган­чева, компо­зи­тора Кирил Ико­номов, пое­тите Матей Шоп­кин и Лъче­зар Елен­ков, дири­гента Пламен Джу­ров, дирек­то­рите на водещи кул­турни инсти­туции Мариус Дон­кин и Алек­сандър Морфов (Наро­ден театър „Иван Вазов”) и акад. Пламен Кар­та­лов (Наци­о­нална опера).

В коми­тета по достойн­ство участват и кос­мо­нав­тите ген. Георги Ива­нов, ген. Алек­сандър Александров.

Българ­ският спорт ще се пред­стави със све­тов­ните и олимпийски шампи­они Йор­дан Йов­чев, Албена Ден­кова, Или­яна Раева, Стоян Дел­чев, на волей­бол­ните звезди Пламен Кон­стан­ти­нов и Тео­дор Салпа­ров, фут­бо­ли­ста Иве­лин Попов.

Участ­ници в съби­ти­ето изра­зиха уве­ре­ност, че съби­ти­ята по отбе­лязва­нето на 140-​ата годиш­нина от Осво­бож­де­ни­ето ще ста­нат наи­стина общо­на­родно дело и в него ще се вклю­чат всички честни, пат­ри­о­тично настро­ени българи, които ще отда­дат сво­ята почит към слав­ните стра­ници от българ­ската исто­рия, ще отсто­яват исто­ри­че­с­ката истина за тях и ще пре­да­дат на мла­дите поко­ле­ния частица от онзи наци­о­на­лен дух, който е дал сили за наци­о­нал­ното и духов­ното въз­раж­дане, за осво­бож­де­ни­ето и за гра­дежа на нова българ­ска държавност.