Архив

Печат

Първа стъпка към обновяване на българо-руския диалог

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Срещите на президента Радев с Путин и Медведев отварят път към проекти от взаимен интерес

За първи път след близо десетго­дишна пауза пре­зи­дентът Румен Радев тази сед­мица възоб­нови българо-​руския диа­лог на високо рав­нище. Срещите му с Вла­ди­мир Путин в Сочи и с Дмит­рий Мед­ве­дев в Москва извършиха про­бив в дву­стран­ните отноше­ния и биха могли да отво­рят пътя за реа­ли­за­ция на редица про­екти от взаимен

Печат

Разговор за голямата политика и икономика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Петербург бе открит Международният икономически форум

Вчера търже­ствено бе открит тра­дици­он­ният Петер­бург­ски меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум (ПМИФ). В него участват пред­ста­ви­тели на над 70 страни: поли­тици, ръко­во­ди­тели на мощни корпо­рации, експерти – общо 15 хиляди души. При­състват и инве­сти­тори от 40-​те най-​големи фон­дации, в чийто оборот

Печат

Помпео призова за противодействие на "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Държав­ният сек­ре­тар на Съе­ди­не­ните щати Майк Помпео заяви, че е необ­хо­димо да се предпри­емат стъпки срещу реа­ли­зи­ра­нето на газопро­вода „Севе­рен поток-​2″. По време на речта си в Кама­рата на пред­ста­ви­те­лите на САЩ, аме­ри­кан­ският дипло­мат заяви: „Трябва да продължим да полагаме уси­лия срещу „Севе­рен поток-​2″, за да не бъде той реа­ли­зи­ран. Не можем

Печат

Кой всъщност е в изолация?! 

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Западни ана­ли­за­тори и медии, както и тех­ните българ­ски гово­ри­тели лан­си­рат опор­ната точка, че Русия и ней­ният пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин били в меж­ду­на­родна изо­лация. Опит­ват да вме­нят на всеки, който работи за праг­ма­тични и пози­тивни връзки с Русия, че едва ли не работи срещу здра­вия разум и поли­ти­че­с­ката логика. Динамично проме­нящата се